Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του GREENLIME

Η υψηλή ικανότητα ρόφησης του GREENLIME πηγάζει από την ειδική σύνθεση του και επίσης από τη χαμηλή κοκκομετρία του και το πολύ υψηλό πορώδες, ιδιότητες που προκύπτουν από την καινοτόμο σειρά προϊόντων μας. Αυτή η διαδικασία αποθείωσης βασίζεται στην άμεση έγχυση GREENLIME υλικών εξαιρετικά χαμηλής κοκκομετρίας στον αγωγό καπναερίων, με στόχο:
  • Την άμεση χημική αντίδραση του υλικού με τις ενώσεις του θείου.
  • Την προσρόφηση των ενώσεων θείου στα πρόσθετα της επιφάνειας των σωματιδίων και τελικά την απομάκρυνση τους σε στερεά μορφή μέσω των φίλτρων.